GATEBOOKING APPLIKÁCIÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

GATEBOOKING APPLIKÁCIÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATAHatályos 2021. május 5. napjától

 

 1. Bevezetés, fogalmak, az adatkezelés elvei

A Nebet.hu Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltakkal és a további vonatkozó jogszabályokkal összhangban megalkotta a jelen adatkezelési szabályzatot (“GateBooking applikáció adatkezelési szabályzata”, a továbbiakban: „Adatkezelési szabályzat”).

A Nebet.hu Kft. a GateBooking mobiltelefon applikáció kizárólagos tulajdonosa.

A Nebet.hu Kft. fenntartja a jogot az Adatkezelési szabályzat mindenkori egyoldalú módosítására. A jelenleg hatályos szövegezés érvényességének kezdete az Adatkezelési szabályzat elején található.

A Nebet.hu Kft. elérhetőségei

Cím: Magyarország, 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 4.

Telefon: +36 34 346 455

E-mail: info@nebet.hu

Honlap: nebet.hu

A Nebet.hu Kft. nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel.

Az Adatkezelési szabályzatban használt kifejezések és hivatkozott cikkek a GDPR-ban meghatározott jelentéssel és tartalommal bírnak.

A Nebet.hu Kft. biztosítja, hogy a személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 4. pontosak és szükség esetén naprakésznek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 5. tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Nebet.hu Kft. tevékenysége során kizárólag abban az esetben kezel személyes adatot, ha legalább az alábbiak valamelyike megvalósul:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés a Nebet.hu Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy a Nebet.hu Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés a Nebet.hu Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Nebet.hu Kft. elsődlegesen az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot.

Amennyiben egy harmadik fél közöl személyes adatot a Nebet.hu Kft-vel, a személyes adatot közlő harmadik fél felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése és a Nebet.hu Kft. semmilyen mértékben nem tartozik felelősséggel az ilyen hozzájárulás hiányáért és az abból eredő igényekért.

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Nebet.hu Kft. csak és kizárólag a szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen adatokat kezel. Ezen adatok a regisztrált partnerek, szállítmányozók és raktározók cégneve, a cég címe, telefonos és elektronikus (e-mail) elérhetősége, továbbá a GateBooking szolgáltatás által kezelt épületek címe és telefonszáma.

Ezeken felül a telefonos nyomkövető szolgáltatáshoz szükséges az eszköz helyadatainak (GPS koordináták) ismerete és azok kezelése. A GPS koordináták nem kapcsolódnak személyes adatokhoz, azokat csak a szállítmányok tulajdonságaiként rögzítjük.

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésének időtartama nem haladja meg a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges mértéket, figyelemmel a Nebet.hu Kft. jogszabályi kötelezettségeire.

A Nebet.hu Kft. a személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett törli a GateBooking mobiltelefon applikációban megadott személyes adatait. Ezen esetekben a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

A számviteli célú adatkezelés idejére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései irányadók.

 

 1. Biztonsági intézkedések

A Nebet.hu Kft. biztosítja a GDPR-ban meghatározott kötelezettségei teljesítését, a személyes adatok megfelelő szintű, a lehetséges kockázatokat figyelembe vevő védelméhez szükséges technikai és szervezési előírások meghozatalát, intézkedések megtételét. Ezek az intézkedések garantálják a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát, figyelembe véve a tudomány és technológia állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. A Nebet.hu Kft. minden esetben megteszi a személyes adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, hamisítása, jogtalan hozzáférése vagy továbbítása, vagy más jogellenes kezelése elleni védelméhez szükséges megfelelő intézkedéseket.

 

 1. Adatkezelés az EGT-n kívül, adattovábbítás

A Nebet.hu Kft. nem továbbít adatot az Európai Gazdasági Térség országain kívülre.

 1. Az érintett jogai
 • Az átláthatósághoz, a tájékoztatáshoz és az intézkedésekhez való jog

A Nebet.hu Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

 • Az információhoz való jog
  • Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti, a Nebet.hu Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintettet tájékoztatja a következő információk mindegyikéről:
 • a Nebet.hu Kft. kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek érvényesítése, a Nebet.hu Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A fentieken túl a Nebet.hu Kft. annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Nebet.hu Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha a Nebet.hu Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 • Ha a személyes adatokat nem az érintettektől szerzi, a Nebet.hu Kft. az alábbiakról tájékoztatja az érintett rendelkezésére:
 1. a Nebet.hu Kft. kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
 5. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A fentieken túl a Nebet.hu Kft. az érintettet ezúton tájékoztatja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkról:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama;
 2. ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a Nebet.hu Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Nebet.hu Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A Nebet.hu Kft. a 7.2.2. pont szerintieket a következő módon biztosítja:

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használja, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a Nebet.hu Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az információ biztosítása nem kötelező, ha:

 1. az érintett már rendelkezik azokkal;
 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében
 3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály;
 4. a személyes adatnak bizalmasnak kell maradnia, uniós vagy magyar jogszabályban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség alapján (például banktitok esetén).

 

 • A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Nebet.hu Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérelmezheti a Nebet.hu Kft-nél, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Nebet.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat a Nebet.hu Kft-re alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Nebet.hu Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törléshez való jog nem kötelező, ha az adatkezelés:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai céljából;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 4. uniós vagy magyar jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű célból vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Nebet.hu Kft. a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a Nebet.hu Kft. a továbbiakban e célból nem kezeli.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult a Nebet.hu Kft-től kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Nebet.hu Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Nebet.hu Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Nebet.hu Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Nebet.hu Kft. az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az uniós, illetve magyar jogszabályok szerinti fontos közérdekéből kezeli tovább.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és
 2. az adatkezelés automatizáltan történik.

Az érintett jelen pont szerinti joga gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jelen pont szerinti jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az a Nebet.hu Kft-re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst a Nebet.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a Nebet.hu Kft. mellékeli hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti Nebet.hu Kft-nek. A bejelentés a következőket tartalmazza:

 1. az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 3. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. A Nebet.hu Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Nebet.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét és a fent meghatározottakat.

A Nebet.hu Kft. az alábbi esetekben nem köteles tájékoztatni az érintettet:

 1. A Nebet.hu Kft. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. A Nebet.hu Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Jogorvoslat, Felügyeleti hatóság

Az érintett jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Felügyeleti hatóság eljárása

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken.

 • neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhelye:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési címe:1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefonszám:06-1/391-1400 fax:06-1/391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu/index.html